Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

KÖZBESZERZÉSI EXPÓ 2023

Adatvédelem

Iktatószám: FNKF-00906/01/2023/

[GDPR 13. cikk[1]]

a Közbeszerzési EXPO-2023 megnevezésű rendezvénnyel összefüggésben végzett adatkezeléshez

1.) Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Név: Közbeszerzési Hatóság

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.

2.) Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő

E-mail: dpo@kt.hu

3.) A kezelt személyes adatok kategóriái, a személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja:

3.1. A rendezvény előadóit érintő adatkezelés

[1] Az érintettől/érintettektől gyűjtött, származó személyes adatok kezelése tekintetében.

3.2. A rendezvény azon résztvevőit érintő adatkezelés, akik a részvételért továbbképzési tanulmányi pontszámra tartanak igényt

3.3. A rendezvény azon résztvevőit érintő adatkezelés, akik nem tartanak igényt a részvételért továbbképzési tanulmányi pontszámra

3.4. A rendezvény egyéb résztvevőit érintő adatkezelés

4.) Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei:

nem releváns

5.) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]:

A konferencia célközönsége, hallgatósága: Az előadók neve, beosztása, képmása, az előadó által képviselt szerv neve, az előadás címe/témája, valamint a rendezvény további résztvevőinek képmása tekintetében.
A közbeszerzésekért felelős miniszter: A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés szerinti regisztrációs adatok, valamint jelenléti íven feltüntetett adatok tekintetében.
A közbeszerzésekért felelős miniszter: Az általa közzétett „oktatói CV formanyomtatvány”-ban az előadó, mint érintett által közölt adatok tekintetében.

A személyes adatok megismerésre továbbá jogosultak a Közbeszerzési Hatóság konferencia megszervezésében részt vevő – címzettnek nem minősülő – munkatársai.

6.) Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére a személyes adatokat nem továbbítja.

7.) Kiegészítő információk:

a) A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ennek megadása nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A Közbeszerzési Hatóság az érintettek adatait a konferencia előadói és hallgatói vonatkozásában egyaránt – a fényképfelvételeket, kivéve – 2023. november 2. napjáig kezeli. A konferenciáról készült fényképfelvételek a Közbeszerzés Hatóság 2023. évi beszámolójában felhasználásra kerülhetnek, ezért a konferenciáról készült fényképfelvételeket a Közbeszerzési Hatóság 2024. július 31-ig kezeli (megőrzi). A fényképfelvételek az éves beszámoló részeként közérdekű archiválásra kerülnek.

b) Az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:

Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi – az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:


[2] Adott esetben, ha van ilyen.

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul: nem

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele: nem

Az érintett köteles a személyes adatokat megadni: nem

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Adatszolgáltatás hiányában az érintett nem tud előadni/ részt venni a konferencián.

Kiadás ideje: 2023. szeptember 13.