A Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciája

  Adatvédelem

  Adatkezelési tájékoztató

  [GDPR 13. cikk[1]]

  a Közbeszerzési Hatóság 2020. október 27-i online szakmai rendezvényével összefüggésben végzett adatkezelésről

   

  1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

  Közbeszerzési Hatóság, valamint a keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság (1026 Budapest, Riadó utca 5.)

  2. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

  Név: dr. Cseh Tamás Attila adatvédelmi tisztviselő

  E-mail: dpo@kt.hu

  3. A személyes adatok kategóriái[2], tervezett kezelése/kezelésük célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

  A személyes adatok kategóriái:

  • a konferencia előadói esetén az előadók neve, képmása és hangfelvétele (az előadás videofelvétele), e-mail címe, telefonszáma, beosztása, az általa képviselt szerv neve, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség/közbeszerzésekért felelős miniszter által közzétett „oktatói CV formanyomtatvány”-ban szereplő – az előadó, mint érintett által közölt – adatok.
  • a konferencia azon hallgatói esetén, akik az online részvételért továbbképzési tanulmányi pontszámra tartanak igényt, a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés szerinti személyazonosító és kapcsolattartási adatok (amelyek közül a név és e-mail cím az online konferencián való „részvételhez” is szükségesek), valamint az online részvételt igazoló (naplózási) adatok;
  • a konferencia azon hallgatói esetén, akik nem tartanak igényt továbbképzési tanulmányi pontszámra a kapcsolattartáshoz és az online konferencián való „részvételhez” szükséges adatok: név és e-mail cím.

  Az adatkezelés indoka, célja:

  A Közbeszerzési Hatóság 2020. október 27-i dátummal „A Közbeszerzési Hatóság jubileumi nemzetközi konferenciája” címmel online szakmai konferenciát szervez. A konferencián való online részvétel térítésmentes, az a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésének részeként kerül megrendezésre. A konferencia szakmai programjában a megnyitó beszédek és előadások után az alábbi témákban kerül sor előadásokra:

  -     közbeszerzési kezdeményezések a világjárvány alatt;

  -     új uniós hirdetményminták;

  -     zöld közbeszerzési kezdeményezések;

  -     hazai jó példák;

  -     ellenőrzési tapasztalatok.

  A V4-es tagállamok, valamint a hazai közbeszerzési intézmények vezetőit, kiemelkedő szakembereit, az Európai Bizottság képviselőit, illetve egyéb nemzetközi szakértőket is várjuk rendezvényünkre mind előadóként, mind pedig résztvevőként.

  A konferencia online lebonyolításának kommunikációs platformját a Cisco Webex videokonferencia rendszere biztosítja.[3]

  A Közbeszerzési Hatóság a konferencia meghirdetése keretében tájékoztatja a nyilvánosságot a konferencia előadóinak nevéről, beosztásáról, és arról, hogy mely szervezet képviseletében ad elő.

  A konferencián elhangzó előadások online módon kerülnek közvetítésre, ennek során a konferencia helyszínen meg nem jelenő előadóinak előzetesen felvett képmása- és hangfelvétele lejátszásra kerül, a helyszínen megjelenő előadók előadása streamelésre kerül.

  A Közbeszerzési Hatóság a konferenciát, mint szakmai képzést a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján el kívánja ismertetni (képzés-akkreditáció) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel, annak érdekében, hogy az online részvételért továbbképzési tanulmányi pontszám járjon.

  A képzés elismertetése érdekében a Közbeszerzési Hatóság megküldi a Miniszterelnökség képzés-akkreditációját végző szervezeti egysége részére a közbeszerzésekért felelős miniszter által közzétett „oktatói CV formanyomtatvány”-ban az előadó, mint érintett által közölt szereplő adatokat.

  A jelentkezők, valamint az online résztvevők adatai kezelésének célja a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, regisztráció, az online konferencián való „részvétel” biztosítása, továbbá, hogy a Közbeszerzési Hatóság eleget tehessen a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek, ideértve a képzésre való jelentkezésekkel összefüggő kapcsolattartási és nyilvántartási feladatok ellátását, továbbá a képzésen való online részvételt igazoló naplózási adatok (a jelenléti ív kiváltása érdekében) vezetését, valamint megküldését a közbeszerzésekért felelős miniszternek.

  Az adatkezelés jogalapja:

  Az adatkezelés a Közbeszerzési Hatóság közérdekű feladatainak ellátása, közhatalmi jogosítványainak gyakorlása érdekében szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont], figyelemmel:

  • a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 187. § (2) bekezdés l) pontjára (amely szerint a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat szervez), valamint
  • a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdésére (amely alapján a Közbeszerzési Hatóság, mint képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek).

  4. Az adatkezelő vagyharmadik fél jogos érdekei[4]:

  nem releváns

  5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[5]:

  • A Közbeszerzési Hatóság konferencia megszervezésében részt vevő munkatársai;
  • A konferencia célközönsége, hallgatósága;
  • A Cisco Webex videókonferencia alkalmazás (az online konferencián részt vevő neve, e-mail címe a tekintetében);
  • A közbeszerzésekért felelős miniszter - a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdés szerinti regisztrációs adatok, valamint jelenléti ívet kiváltó naplózási adatok tekintetében;
  • A közbeszerzésekért felelős miniszter az általa közzétett „oktatói CV formanyomtatvány”-ban az előadó, mint érintett által közölt szereplő adatok tekintetében.

  6. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás:

  Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra – az online konferencia külföldről is történő elérhetőségét ide nem értve – a Közbeszerzési Hatóság részéről nem kerül sor.

  Az online konferencia megtartását biztosító kommunikációs platform (Cisco Webex videokonferencia rendszer) adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás elérhetősége:

  https://www.cisco.com/c/hu_hu/about/legal/privacy-full.html  

  7. Kiegészítő információk:

  a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ennek megadása nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

  A Közbeszerzési Hatóság az érintettek adatait a konferencia előadói és hallgatói vonatkozásában egyaránt 2020. november 6. napjáig kezeli.

  Az online konferencia résztevőinek a Cisco Webex alkalmazásba – belépés érdekében – feltöltött nevét, e-mail címét a Közbeszerzési Hatóság legkésőbb 2020. november 12-én (csütörtök) törli a Cisco Webex alkalmazásból.

  b) az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás:

  Az érintettet – amennyiben az adatkezelés jellege, jogalapja azt értelmezhetővé teszi – az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

  • Tájékoztatáshoz való jog:

  Az érintettnek joga van megismerni a személyes adatai kezelésének lényeges – a GDPR 13. cikkében részletezett – körülményeit, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a jelen tájékoztató megadásával segít elő.

  • Hozzáféréshez való jog:

  A hozzáférés joga biztosítja az érintett számára, hogy informálódjon arról, hogy személyes adatainak Közbeszerzési Hatóság folyamatban van-e, amely esetben jogosult ténylegesen hozzáférni a Közbeszerzési Hatóság által kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni a GDPR 15. cikkben felsoroltakra nézve (az adatkezelési tájékoztató eleve tartalmazza).

  A hozzáféréshez való jog gyakorlását a Közbeszerzési Hatóság által rendszeresített formanyomtatvány segíti elő, amelyet kitöltve az adatvédelmi tisztviselőhöz kell benyújtani, megküldeni.

  a) Helyesbítéshez (pontosításhoz, kiegészítéshez) való jog:

  Az érintett kérheti a pontatlan személyes adatai helyesbítését, aktualizálását, a hiányos adatai kiegészítését.

  b) Adathordozhatósághoz való jog:

  Az érintett jogosult megkapni a rá vonatkozó, az általa a Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, ezeket az adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelőnek, illetve kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

  c) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

  Az érintett kérheti a Közbeszerzési Hatóságtól a személyes adatai kezelésének megszüntetését, amely esetben a Közbeszerzési Hatóság köteles a személyes adatot helyreállíthatatlan módon felismerhetetlenné tenni, annak érdekében, hogy az információ és az érintett, mint adatalany közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

  A törléshez való jog akkor gyakorolható, ha – figyelemmel a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, illetve a korlátozott tárolhatóság elvére – a személyes adatok Közbeszerzési Hatóság általi kezelésére már nincs szükség. Az érintett továbbá akkor kérheti személyes adatai törlését, ha:

  1. az adatkezelés jogellenes,
  2. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor,
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását,
  4. az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen,
  5. azt jogszabályi kötelezettség írja elő.

  d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

  Az érintett kérheti a Közbeszerzési Hatóságtól az adatkezelés korlátozását, ha:

  1. vitatja a személyes adatai pontosságát,
  2. álláspontja szerint a személyes adatai kezelés jogsértő, és a személyes adatai törlése helyett a kezelésük korlátozását kéri,
  3. a személyes adatai Közbeszerzési Hatóság általi kezelésére már nincs szükség, de az érintett jogi igény érvényesítése érdekében az adatai zárolását kéri,
  4. az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen.

  Ilyen esetben a Közbeszerzési Hatóságnak zárolnia kell – például a személyes adatoknak egy másik adatkezelő rendszerbe történő ideiglenes áthelyezése, az adatokhoz való felhasználói hozzáférés megszüntetése, vagy az adatok ideiglenes eltávolítása révén – a személyes adatokat, azokkal adatkezelési művelet nem végezhető. A korlátozás révén Közbeszerzési Hatóság személyes adatok feletti kontrollja nem szűnik meg teljes mértékben.

  Korlátozás esetén kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése vagy mások jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekéből lehet a személyes adatokon újból műveleteket végezni.

  Minden olyan címzettet tájékoztatni kell az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. A Közbeszerzési Hatóság köteles előzetesen tájékoztatni az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

   

  e) Tiltakozáshoz való jog:

  Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

  1. az adatkezelés közérdekből vagy a Közbeszerzési Hatóságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha a Közbeszerzési Hatóság, vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján szükséges,
  2. ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzése érdekében történik (a Közbeszerzési Hatóság esetében nem értelmezhető),
  3. a személyes adatai kezelésére kutatási vagy statisztikai célból kerül sor.

  A Közbeszerzési Hatóság az érintett tiltakozása esetén nem kezelheti tovább a személyes adatokat, azokat törölni köteles, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, illetve ha a kutatási vagy statisztikai célú adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  Az a)-b) pont szerinti adatkezelés esetében az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét a tiltakozási jogára, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

  f) Automatizált döntéshozatal hatálya alá tartozás kizárásához való jog:

  Az érintett – a szerződéses jogalapon, valamint a kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetét kivéve – jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár (az ilyen adatkezelés befolyásolja az érintetti jogai – pl. a jogorvoslathoz való jog – gyakorlását, valamely pl. juttatás elvesztése, jogosultság gyakorolhatóságának kizárása), vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti (pl. döntéseire, cselekedeteire, körülményeire, az érintett magánszférájára).

  g) Jogorvoslathoz való jog:

  Az érintettet a személyes adatai Közbeszerzési Hatóság által végzett kezelésével szemben megilleti a panasztétel, illetve a bírósághoz fordulás joga.

  • Panasztétel joga: az érintett arra az esetre illeti meg, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR előírásait. A panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz lehet benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  Telefon: +36-1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu

  Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

   

  • Bírósághoz fordulás joga:

  Amennyiben az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatban érintetti jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.) pert indíthat. Az érintett választása szerint a pert a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a Közbeszerzési Hatósággal szemben. A perben a Közbeszerzési Hatóság, mint adatkezelő köteles bizonyítani, hogy a vonatkozó jogszabályi és Európai Uniós kötelező jogi aktusoknak megfelelően járt el.

   

  h) Az adatkezeléshez történt hozzájárulás visszavonásának joga:

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

   

  c) A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:
   

  A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul:

  nem

  A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele:

  nem

  Az érintett köteles a személyes adatokat megadni:

  nem

  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

   

  Adatszolgáltatás hiányában az érintett nem tud előadni/ részt venni a konferencián.

   

  [1] Az érintettől/érintettektől gyűjtött, származó személyes adatok kezelése tekintetében.

  [2] A GDPR 15. cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel.

  [4] Kivételes esetben [6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén], ha az adatkezelést a Közbeszerzési Hatóság nem közhatalmai feladatai ellátása során, azzal összefüggésben végzi

  [5] Adott esetben, ha van ilyen.